نرم افزارهای مدیریت حمل و نقل

Transport Solutions

CRS برنامه ریزی ، رزرواسیون ، فروش بلیط

MRO نرم افزار عملیات پرواز، تعمیرو نگهداری

مدیریت تعمیرات ، سفارشات ، انبار

معرفی سیستم

نرم افزار مدیریت حمل و نقل تحت وب

نرم افزار حمل و نقل تحت وب است که به صورت ماژولار طراحی شده و شامل ساب سیستمهای : مدیریت ناوگان ، تعمیر و نگهداری خط ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیرت منابع انسانی ، حسابداری مالی ، مدیریت عملیات پرواز ، انتشارات فنی ، برنامه ریزی پرواز ، فروش بلیط ، مدیریت گروه پروازی می باشد

مدیریت سفارشات ،انبار، موجودی قطعات

بخش انبار و سفارشات با قابلیت استفاده از بار کد جهت ثبت قطعات و مدیریت سفارشات خرید و تعمیر و امکان رهگیری قطعات در هر زمان وجود دارد

CRS برنامه ریزی ، رزرواسیون ، فروش بلیط

با استفاه از این ماژول کلیه عملیات برنامه ریزی و فروش بر اساس موجودی ناوگان و صندلی ها قابا انجام است

MRO نرم افزار عملیات پرواز، تعمیرو نگهداری

با استفاه از این ماژول کلیه عملیات برنامه ریزی تعمیرات ناوگان قابل انجام است

مدیریت گروه پروازی

مدیریت گروه پروازی


امکانات سیستم

AdminPanel(ادمین پنل)

BaseInfo(اطلاعات پایه)

AdminPanel(ادمین پنل) AdminPanel(ادمین پنل)
MenuLists MenuLists

BaseInfo(اطلاعات پایه) BaseInfo(اطلاعات پایه)
Measures(واحدها) Measures(واحدها)
AircraftTypes(نوع هواپیما) AircraftTypes(نوع هواپیما)
AircraftModels(تعریف مدل هواپیما) AircraftModels(تعریف مدل هواپیما)
AircraftRegisters(تعریف رجیستر هواپیما) AircraftRegisters(تعریف رجیستر هواپیما)
AirLines(تعریف خطوط هوایی) AirLines(تعریف خطوط هوایی)
Airports(تعریف فرودگاه ها) Airports(تعریف فرودگاه ها)
Countries(کشورها) Countries(کشورها)
Cities(شهرها) Cities(شهرها)
Currencies(ارزها) Currencies(ارزها)
WeekDays(روزهای هفته) WeekDays(روزهای هفته)
Taxes(مالیات) Taxes(مالیات)
Roles(گروه ها) Roles(گروه ها)
Permissions(دسترسی ها) Permissions(دسترسی ها)
AccessTable(دسترسی گروه ها) AccessTable(دسترسی گروه ها)
Manufactures(سازندگان) Manufactures(سازندگان)
Departments(واحدهای سازمانی) Departments(واحدهای سازمانی)
Semats(پستهای سازمانی) Semats(پستهای سازمانی)
Users Semat(پستهای کاربران) Users Semat(پستهای کاربران)
Skills(مهارتها) Skills(مهارتها)
StationLists(ایستگاهها) StationLists(ایستگاهها)
Station Access(دسترسی ایستگاهها) Station Access(دسترسی ایستگاهها)

Crew Management(گروه پروازی)

CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون)

Crew Management(گروه پروازی) Crew Management(گروه پروازی)

CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون) CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون)
Planing(برنامه ریزی ناوگان) Planing(برنامه ریزی ناوگان)
Priceing(قیمت گزاری بلیط) Priceing(قیمت گزاری بلیط)
Sale(فروش بلیط) Sale(فروش بلیط)
Online Sale(فروش آنلاین – ارائه وب سرویس به آژانس ها) Online Sale(فروش آنلاین – ارائه وب سرویس به آژانس ها)
PlanLists PlanLists
TimeType TimeType
TimeTable TimeTable
TransitTime TransitTime
LegLists LegLists
LegListTimes LegListTimes
RouteList RouteList
Planing/Aircraft Type Inventory Planing/Aircraft Type Inventory
Aircraft Model Seat Aircraft Model Seat
Aircraft Allocate Aircraft Allocate
Flight Plan Weekly Flight Plan Weekly
Flight Plan Flight Plan
FarePlan FarePlan
FareBasePrices FareBasePrices
Fare Field Fare Field
Fare Roles Fare Roles
Reports Reports
Ticket Ticket
TicketSeat TicketSeat
TicketSeatFares TicketSeatFares
Online Sale(فروش برخط ) Online Sale(فروش برخط )

MRO(تعمیر و نگهداری)

Reports(گزارشات)

MRO(تعمیر و نگهداری) MRO(تعمیر و نگهداری)
A/C(هواپیما) A/C(هواپیما)
Task(کار برگ) Task(کار برگ)
Mod(آرایه های فنی) Mod(آرایه های فنی)
Planning(برنامه ریزی) Planning(برنامه ریزی)
Organisation(سازمان یا مرکز تعمیراتی ) Organisation(سازمان یا مرکز تعمیراتی )
(Suply)Orders(سفارشات) (Suply)Orders(سفارشات)
Third Party Work(امور مشتریان) Third Party Work(امور مشتریان)
Personnel(پرسنل) Personnel(پرسنل)
Defects(عیب) Defects(عیب)
MCS(کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی ) MCS(کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی )
Invoice(فاکتور فروش) Invoice(فاکتور فروش)
Security(امنیت) Security(امنیت)
Reports(گزارش ها) Reports(گزارش ها)
Basic data(اطلاعات پایه) Basic data(اطلاعات پایه)
Tools(ابزار) Tools(ابزار)
Accounting(مالی و حسابداری) Accounting(مالی و حسابداری)
A/C Registrations… A/C Registrations…
Missing items on aircraft… (قطعات کسری هواپیما ) Missing items on aircraft… (قطعات کسری هواپیما )
View Basic A/C Setup… (تنظیمات پایه برای هواپیما) View Basic A/C Setup… (تنظیمات پایه برای هواپیما)
Copy A/C Data… Copy A/C Data…
Basic A/C Setup Basic A/C Setup
A/C Flight Logs… A/C Flight Logs…
A/C Statistics A/C Statistics
Maintain P/N… Maintain P/N…
Maintain S/N…(ویرایش سریال) Maintain S/N…(ویرایش سریال)
Inquiry on component times… Inquiry on component times…
P/n Info…(اطلاعات قطعه ) P/n Info…(اطلاعات قطعه )
Show Assy Status… Show Assy Status…
Stock Quantity and Value… Stock Quantity and Value…
Groups… Groups…
Groupmodel… Groupmodel…
P/N P/N
S/N S/N
Stock Stock
Material Management Material Management
History… History…
Supply History… Supply History…
P/n Price History… P/n Price History…
Inquiry on Consumption.. Inquiry on Consumption..
P/n – Family – Stockfloat History… P/n – Family – Stockfloat History…
Potential Initial Fitment/Removal Processing… Potential Initial Fitment/Removal Processing…
List of all Material on a stock… List of all Material on a stock…
Task Entry… Task Entry…
Next Due Task / AC… Next Due Task / AC…
Next Due AC/Task… Next Due AC/Task…
Next Due Task/Component… Next Due Task/Component…
Next Due Component/Task… Next Due Component/Task…
Manual Due on Task… Manual Due on Task…
Task show Open Orders and Plans… Task show Open Orders and Plans…
Task accomplishment & Oil registration Task accomplishment & Oil registration
Primary Tasks Primary Tasks
Sub Tasks Sub Tasks
Task Relations Task Relations
Intervals And Applicability Intervals And Applicability
Zones / Accesses etc. Zones / Accesses etc.
Task Codes Task Codes
Mod Weight & Balance Mod Weight & Balance
Mod/Msn… Mod/Msn…
Mod/Sn… Mod/Sn…
Msn/Mod… Msn/Mod…
Sn/Mod… Sn/Mod…
Planning Planning
Plans Plans
Material Material
Organisation… Organisation…
Supplier Path… Supplier Path…
Parts Supplier… Parts Supplier…
Partnumber Box sizes… Partnumber Box sizes…
Organisation Group… Organisation Group…
Approval types… Approval types…
Shipment type… Shipment type…
Part/Supplier Shipcost… Part/Supplier Shipcost…
Supplier/Part Shipcost… Supplier/Part Shipcost…
Addresstype… Addresstype…
Priority… Priority…
Payment… Payment…
Country… Country…
Currency… Currency…
Currencyrate… Currencyrate…
Basic Data Basic Data
Loan Loan
Component Change Component Change
Purchase, Sales and Stock Move Orders Purchase, Sales and Stock Move Orders
Material Request Material Request
Commercial and Service Orders Commercial and Service Orders
Notes Notes
Repair Order Repair Order
Parts Return Order… Parts Return Order…
Receive Orders Receive Orders
Parts Acceptance… Parts Acceptance…
WorkWorkorder + 3rd Party + Duelist: Allocate / Deallocate / Print / Generate WorkWorkorder + 3rd Party + Duelist: Allocate / Deallocate / Print / Generate
Allocate/Deallocate/Accomplish Customer Workorder… Allocate/Deallocate/Accomplish Customer Workorder…
Customer P/n Customer P/n
Customer Task Customer Task
Customer Workorder Item Skill/Hours… Customer Workorder Item Skill/Hours…
Create / Allocate Customer Task Create / Allocate Customer Task
Department… Department…
Skill… Skill…
Defect… Defect…

Supply & Store(انبار و سفارشات)

Workorder(حکم کار)

Supply & Store(انبار و سفارشات) Supply & Store(انبار و سفارشات)
Requests(درخواست) Requests(درخواست)
ShippingReceiving(دریافت و پخش) ShippingReceiving(دریافت و پخش)
Store(انبار) Store(انبار)
Warehouse Handling(انبارگردانی) Warehouse Handling(انبارگردانی)
MyRequests(درخواستهای من) MyRequests(درخواستهای من)
Form_InspChk(کنترل کیفیت) Form_InspChk(کنترل کیفیت)
Form_Custom(گمرک) Form_Custom(گمرک)
Recept(رسید) Recept(رسید)
Issue(حواله) Issue(حواله)
DispachRequest(توزیع درخواستها) DispachRequest(توزیع درخواستها)
SerialBatch(سریال/بچ) SerialBatch(سریال/بچ)
SerialBatchDocuments(اسناد قطعه) SerialBatchDocuments(اسناد قطعه)
Request(درخواست) Request(درخواست)
Docs(لیست اسناد) Docs(لیست اسناد)
SerialBatchDocuments(مدارک پیوست قطعات) SerialBatchDocuments(مدارک پیوست قطعات)
Quotation(استعلام قیمت) Quotation(استعلام قیمت)
Invoice(فاکتور) Invoice(فاکتور)
Order(سفارش) Order(سفارش)
New W-H(جدید) New W-H(جدید)

DR Form … DR Form …
Tasks …(وظایف) Tasks …(وظایف)
Workorder + 3rd Party + Duelist: Allocate / Deallocate / Print / Generate Workorder + 3rd Party + Duelist: Allocate / Deallocate / Print / Generate
Workorder Entry…(حکم کار) Workorder Entry…(حکم کار)
Workorder Item Skill/Hours…(مهارت سفارش سفارش کار / ساعت ها …) Workorder Item Skill/Hours…(مهارت سفارش سفارش کار / ساعت ها …)
Workorder Default task…(Workorder کار پیش فرض …) Workorder Default task…(Workorder کار پیش فرض …)
Allocate/Deallocate to Workorder…(تخصیص / واگذاری به سفارش کار …) Allocate/Deallocate to Workorder…(تخصیص / واگذاری به سفارش کار …)
Allocate/Deallocate Duelist to Workorder…(تخصیص / تفویض به سفارش کار …) Allocate/Deallocate Duelist to Workorder…(تخصیص / تفویض به سفارش کار …)
Accomplishment of Workorder Items…(دستیابی به موارد سفارش کار …) Accomplishment of Workorder Items…(دستیابی به موارد سفارش کار …)
Barcode Accomplishment of Workorder Items…(بارکد دستیابی به موارد سفارش کار …) Barcode Accomplishment of Workorder Items…(بارکد دستیابی به موارد سفارش کار …)
Defer Workorder Item(مورد تاخیر Workorder) Defer Workorder Item(مورد تاخیر Workorder)
Record Oiluplift/Measurement On Workorder/Defect Item Record Oiluplift/Measurement On Workorder/Defect Item
Measurement on Workorder/Defect Measurement on Workorder/Defect
Customer Request Type… Customer Request Type…
Worktype… Worktype…
Worktype Group… Worktype Group…
Renumber Workorder Items Renumber Workorder Items
Workorder/Defect Status … Workorder/Defect Status …
Reports …(گزارشات) Reports …(گزارشات)
A/C Repair …(در حال تعمیر) A/C Repair …(در حال تعمیر)
Time Sheet …(تایم شیت) Time Sheet …(تایم شیت)
Work Supervisor …(سرپرست وظایف) Work Supervisor …(سرپرست وظایف)

امکان تست آنلاین

  • می توانید سیستم به پرواز را با ناوگان و کاربران خود آزمایش کنید
  • کاربر مدیر سیستم به فرد انتخاب شده توسط شما داده می شود
  • می توانید تمام بخشهای سیستم را با داده های آزمایشی  امتحان کنید
  • در صورت نیاز جلسات آنلاین  ارائه می دهیم تا سیستم را به شما نشان داده و به سوالات شما را پاسخ دهیم

تماس با ما

آدرس

تهران – شهران

تماس با ما

تلفن:  44365391  021

موبایل : 09398686846

ایمیل: info@aviationsoft.ir

ساعات کاری

شنبه -چهارشنبه09:00 – 17:00

پنج شنبه  10:00 – 14:00